صدای مقاومت
نوسینده:
اسماعیل میهن دوست - محمد بیات