preloader

کمک نقدی برای مراکز مشاوره و مددکاری

نیاز به مشاوره و راهنمایی در ابعاد مختلف زندگی خصوصاً برای خانواده ها و فرزندان امری پوشیده نیست. متأسفانه به علت درگیری فراوان ناشی و وظایف یک روحانی او را از سایر ابعاد باز می دارد. وجود مراکز معتبر برای این منظور ضروری است.

"(ضروری)" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .