preloader

کمک نقدی برای اشتغال زایی و کارآفرینی

«ماهی گیری یاد دادن» به جای «ماهی دادن» یکی از اهداف مهم دغدغه مندان است! در صدد هستیم که با کمک شما عزیزان برای جامعه ی هدف، درآمد ثابت ماهیانه ایجاد کنیم تا از کمک های موردی که هم هزینه بیشتری دارد و هم با مناعت طبع افراد سازگار نیست بی نیاز شویم. کمک های شما در این زمینه صرف تهیه ی مقدمات برای ایجاد اشتغال خانگی خصوصاً برای خانواده های طلاب که غالباً با فراغ بال تمایل به کمک برای تأمین معاش خانوار دارند می شود.

"(ضروری)" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .