preloader

معرفی

از این قسمت می تونید نیازمندان، خیرین یا ارگان هایی که در کار خیر دست دارند رو به ما معرفی کنید.

لطفا در بخش توضیحات اطلاعاتی جهت ارتباط با خیرین، تحقیق درباره نیازمندان و راه های ارتباط با ارگان های حمایتی ارائه کنید.