preloader

کمک نقدی برای کتابخانه ها و پژوهشگاه ها

از مهم ترین مقدمات برای یک پژوهش مطلوب وجود کتابخانه ای غنی و در اختیار قرار گرفتن ابزار تحقیق (نظیرنرم افزار ،محیط مناسب و آرام و…) است.
هم اکنون بسیاری از کتابخانه های کشور با وجود امکانات مناسب و محیط مطلوب به جهت فقدان برخی از تجهیزات ضروری به حالت تعطیل و نیمه تعطیل در آمده اند و یا دست کم از بازدهی مناسبی بر خوردار نیستند. اهل علم می‌دانند که کتابخانه ی مناسب از نان شب برای یک محقق ضروری تر است.

"(ضروری)" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .