preloader

کمک نقدی برای بسته های معیشتی (ویژه متاهلین)

سال های آغاز تحصیل علم برای یک دانش پژوه از نظر معیشتی سخت ترین سال هاست خصوصاً اگر متأهل شده باشد. بنابراین کسانی که به علت تحصیل در دانشگاه و… دیرتر وارد حوزه شده اند و طبیعتاً برای نگذشتن سن ازدواج، در همان ابتدا تشکیل خانواده داده اند و به علت این که در ابتدای راه هستند هنوز شغل خاصی ندارند و با جدیت مشغول درس خواندن هستند نیاز به حمایت مستمر برای تأمین معیشت خویش می باشند.

"(ضروری)" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .