preloader

کمک نقدی برای وام ازدواج

“با کدوم پول؟” مرد، غرور داد؛ عزت دارد. مرد اگر جیبش هم خالی شد، دوست ندارد نداری‌اش را به زبان بیاورد. مرد دلش می‌خواهد برای کسی که دوستش دارد، خرج کند، تامینش کند.
مرد اگر در جواب “چرا زن نمی‌گیری؟”، پاسخ داد که “با کدوم پول؟” بدان که نداری، بر غرورش سبقت گرفته.
نه؛ حرف از آن‌هایی نیست که همه چیز را آنقدر دست بالا می‌گیرند که ازدواج برایشان ناممکن می‌شود؛ حرف از آن‌هایی‌ست که وقتی می‌خواهند “کمترین‌ها” را مهیا کنند، کم می‌آورند؛ آن‌هایی که آبرومندند و عزت دارند؛ آن‌هایی که با کمی “قرض”، کارشان راه می‌افتد؛
ما در اینجا برای آنکه غرور جوان آبرومندی خدشه نبیند، صندوقی برپا کردیم؛ تا این جوان، به جای آنکه نیازش را سرکوب کند و آرزویش را پس بزند، با گرفتن وام، دست همسرش را بگیرد؛ و راهی خانه‌ی کوچک آرزوهایش شود.

"(ضروری)" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .